Hans Rosenström

Hans Rosenström

Ehdokkaat 2015

Hans Rosenströmin taiteellinen ilmaisu on luonteeltaan aineetonta ja paikkasidonnaista. Keskeistä sille on arvoituksen läsnäolo. Käsitteellisissä teoksissaan hän pohtii havainnon luonnetta kohdistaen huomionsa siihen, mikä helposti ohitetaan liian vähäpätöisenä. Teokset saavat katsojan epäilemään aistejaan ja siten kasvattamaan tarkkaavaisuuttaan suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Esittely

Hans Rosenström

Hans Rosenströmin taiteellinen ilmaisu on luonteeltaan aineetonta ja paikkasidonnaista. Keskeistä sille on arvoituksen läsnäolo. Käsitteellisissä teoksissaan hän pohtii havainnon luonnetta kohdistaen huomionsa siihen, mikä helposti ohitetaan liian vähäpätöisenä.

Niin ikään valolla on niissä merkittävä osansa. Teokset saavat katsojan epäilemään aistejaan ja siten kasvattamaan tarkkaavaisuuttaan suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Viime vuosina hänen välineensä on ennen kaikkea ollut ääni ja sen avulla luodut illuusiot. Hetkellisyys ja katoavaisuus korostuvat Rosenströmin tekstikatkelmissa. Vähäeleisissä esitystaidetta lähestyvissä tilanteissa pääosassa on kuitenkin kuulija itse. Tämä altistuu pikemminkin omalle tietoisuudelleen kuin ulkoisille tapahtumille.

Kuulokkeista välittyy määrittelemätön läsnäolo, joka eri tavoin koettelee kuulijaa ja tämän suhdetta ympäristöön ja itseensä. Raja hämärtyy äänen vuoroin lähestyessä ja loitontuessa. Tuloksena on ristiriita, joka laajentaa aineettoman ja abstraktin intensiteetin myös ruumiilliseksi.

Teksti: Leena Kuumola

KATSO MYÖS

Lisää Taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Pink Twins

Pink Twins

Ehdokkaat 2015

Pink Twins on kahden mediataiteilijan duo, jonka muodostavat veljekset Vesa ja Juha Vehviläinen. Heidän lähtökohtansa on koneellisesti tuotetun musiikin rytmeissä ja niiden vuoropuhelussa liikkuvan kuvan kanssa.

Esittely

Pink Twins

Pink Twins on kahden mediataiteilijan duo, jonka muodostavat veljekset Vesa ja Juha Vehviläinen. Heidän lähtökohtansa on koneellisesti tuotetun musiikin rytmeissä ja niiden vuoropuhelussa liikkuvan kuvan kanssa.

Teosten tietokonepohjainen kuvamateriaali on abstrahoitua ja värikästä syklistä virtaa. Sen juuret ovat yhtä lailla animaatiossa kuin kuvien pirstaloimisessa digitaalisen manipulaation keinoin. Erilaiset vääristymät ja valumat muodostavat kaleidoskoopinomaisia jatkuvasti vaihtuvia ärsykkeitä, jotka vuoroin liukuvat toistensa sisään ja irtoavat erilleen.

Pink Twinsin kokeellinen liikkuva kuva on orgaanisen muuttuvaista ja maalauksellista. Heidän moniaistisiin, usein monikanavaisiin installaatioihinsa kuuluu kiinteästi elektroninen äänimaailma. Kokonaisuudesta syntyy illusorisia avaria tiloja, jotka hypnoottisella jatkuvalla liikkeellään joko vetävät katsojaa sisäänsä tai työntävät tätä pois.

Pink Twinsin taide on toisaalta vahvasti performatiivista, he esiintyvät live-tilanteissa osana installaatioitaan luoden monitahoista ääntä koneiden avulla.

Teksti: Leena Kuumola

KATSO MYÖS

Lisää Taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Outi Pieski

Outi Pieski

Ehdokkaat 2015

Outi Pieskillä on taiteellisessa työskentelyssään kaksi keskeistä aihetta, luonto ja saamelainen kulttuuri. Maalausten ekspressiivistä väriskaalaa määrittää ennen kaikkea pohjoisen valon dramatiikka. Hänen vahvasti abstrahoidut maisemansa luovat sadunhohtoisia mielikuvia luonnon hallitsemattomista liikkeistä.

Esittely

Outi Pieski

Outi Pieskillä on taiteellisessa työskentelyssään kaksi keskeistä aihetta, luonto ja saamelainen kulttuuri. Maalausten ekspressiivistä väriskaalaa määrittää ennen kaikkea pohjoisen valon dramatiikka. Hänen vahvasti abstrahoidut maisemansa luovat sadunhohtoisia mielikuvia luonnon hallitsemattomista liikkeistä. Siveltimenvetojen orgaanisen muuttuvainen ja ornamentinomainen luonne tekee pinnoista eräänlaisia värillä kirjottuja rosoisia kenttiä.

Maalauksissa esiintyy monesti enemmän tai vähemmän konkreettisia viitteitä saamelaiskulttuurin symbolisiin merkityksiin ja käsityöperinteisiin. Saamenpukuun kuuluvan huivin hapsut kehystävät hänen viimeaikaisia maalauksiaan. Näin hän sitoo maalaukset määrättyyn kulttuuriseen kontekstiin ja lisää niihin teatraalisen ulottuvuuden.

Tilateoksissaan Pieski hahmottaa valon ja luonnon olemusta eteerisillä lankojen ja oksien rakennelmilla. Luu, saamenkäsityö ja koristeelliset täkit kehkeytyvät kuvitteellisiksi asuinsijoiksi. Kahvipusseista syntyy yhdessä poronkarvan ja muun materiaalin kanssa saamenpuvun nykytaiteen kielelle käännetty vaihtoehtoinen versio.

Teksti: Leena Kuumola

KATSO MYÖS

Lisää Taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Laura Könönen

Laura Könönen

Ehdokkaat 2015

Laura Könönen on käsitteellisesti suuntautunut kuvanveistäjä. Hän hahmottaa arkisia elementtejä kivenhakkuun kautta. Teokset ovat erittäin vähäeleisiä ja asettuvat monesti vuoropuheluun arkkitehtonisen todellisuuden kanssa. 

Esittely

Laura Könönen

Laura Könönen on käsitteellisesti suuntautunut kuvanveistäjä. Hän hahmottaa arkisia elementtejä kivenhakkuun kautta. Teokset ovat erittäin vähäeleisiä ja asettuvat monesti vuoropuheluun arkkitehtonisen todellisuuden kanssa. Niiden yhtäältä minimalistinen tarkkuus ja toisaalta usein pirstaleinen muoto viittaavat olemista hallitsevaan ristiriitaan.

Lakonisella ilmaisullaan hän koettelee perinteisen materiaalin konventioita pysyvyyden vertauskuvana ja ylevien aiheiden tulkkina. Niiden sijasta Könönen löytää merkityksensä jokapäiväisestä elämästä ja ylevyys syntyy materiaalin huolellisesta käsittelystä.

Toisinaan teokset viittaavat johonkin jo tapahtuneeseen, niiden tyyneen ja viimeisteltyyn olemukseen saattaa kätkeytyä vihjeitä dramaattisistakin käänteistä. Samalla niihin sisältyy myös ajallinen ulottuvuus.

Puhelinkopin uumenissa on jotakin jäänyt kesken ja jättänyt kivestä hakatun puhelimen luurin roikkumaan ilmaan. Vanhassa vinyylisoittimessa taukoamatta pyörivä kivestä hakattu levy ja siitä tihkuva kiven oma ääni tekevät konkreettiseksi ihmisen ja luonnon välisen jatkuvan voimainmittelyn.

Teksti: Leena Kuumola

KATSO MYÖS

Lisää Taiteilijoita

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.

Mika Taanila

Mika Taanila

ARS FENNICA 2015

Mika Taanila on tehnyt lukuisia kokeellisia musiikkivideoita 1990-luvulla. Niiden jälkeiset elokuvat liikkuvat kokeellisen ja dokumentaarisen välimaastossa. Historia on hänen teoksissaan aina läsnä ja niiden elementteinä on paljon löytö- ja arkistomateriaalia.

Esittely

Mika Taanila​

Mika Taanila on tehnyt lukuisia kokeellisia musiikkivideoita 1990-luvulla. Niiden jälkeiset elokuvat liikkuvat kokeellisen ja dokumentaarisen välimaastossa. Historia on hänen teoksissaan aina läsnä ja niiden elementteinä on paljon löytö- ja arkistomateriaalia. Erilaiset oman aikansa futuristiset utopiat kiehtovat Taanilaa mahdottomuudessaan.

Toiset hänen dokumenttielokuvistaan käsittelevät intohimoisesti asialleen omistautuvia henkilöitä kuten elektronisen taiteen pioneeria Erkki Kurenniemeä tai meditatiivisesta juoksusta elämäntarkoituksen löytänyttä Ashprihanal Pekka Aaltoa.

Tieteellisistä prosesseista ja teknologian vaikutusten tarkastelusta syntyy video- ja ääni-installaatioita, joissa pääosassa ovat erilaiset mekaaniset tapahtumaketjut. Kokeellisissa lyhytelokuvissaan Taanila kiinnittää avantgarden perinteen mukaisesti huomiota erilaisiin häiriöihin, virheisiin ja rosoihin. Niistä kehittyy omintakeisia kokonaisuuksia, joissa ajan merkit ja ääni ovat tärkeässä roolissa.

Taanilan taiteellinen työskentely tuo mieleen löytöretkeilijän, joka väsymättä tutkii menneisyyden kerrostumia ja niiden merkitystä nykyhetken todellisuuteen.

Teksti: Leena Kuumola

Asiantuntijalausunto

// Charles Esche

Viiden ehdokkaan joukosta Mika Taanila on parhaiten vakuuttanut minut teoksillaan, joissa hänen ideansa ovat saaneet täysipainoisen toteutuksen. Hän on työskennellyt suurella antaumuksella poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tiedostavana taiteilijana, ja hänen videoteoksensa ovat sekä tietyn ajan ja paikan dokumentteja että ilmaisuvälineitä, joilla tutkitaan käsitteitä ”hyvä” ja ”paha” yhteiskunta.

Mika on tarttunut moniin nykyajan demokraattisen, eurooppalaisen yhteiskunnan perustaviin kysymyksiin ja pohtii niitä konservatismin, suvaitsevaisuuden ja valtion määräysvallan kannalta. Hänen lähestymistapansa ei ole koskaan retorinen eikä abstrakti, vaan konkreettinen ja täsmällinen. Hänen teostensa kautta yleisö saa mahdollisuuden tarkkailla, kuinka yhteiskunnan kollektiivinen mielipide muodostuu ja miksi sen muodostumisprosessi on merkityksellinen.

Valintapäätöksen tekeminen oli vaikeaa, koska jokaisella ehdokkaalla on tiettyjä ominaisuuksia, joiden vuoksi olisi perusteltua antaa palkinto juuri hänelle. Lopulta päätin kuitenkin antaa Ars Fennica -palkinnon sille taiteilijalle, jolla on mielestäni kaikkein täysimittaisin tuotanto, ja joka on onnistunut tuomaan teostensa intentiot lähimmäksi niiden toteutusta.

Tästä ratkaisevasta syystä haluan ojentaa palkinnon Mika Taanilalle.

Charles Esche

kuraattori, museonjohtaja
Charles Esche (s. 1962 Englannissa) on kuraattori, museonjohtaja, kirjoittaja ja Lontoossa päämajaansa pitävän Afterall-kustantamon toinen perustaja ja kustantaja. Huhtikuussa 2014 hänelle myönnettiin yhdysvaltalaisen Bard Collegen Audrey Irmas Award -tunnustuspalkinto ansioistaan kuvataiteen kuraattorina. Palkinnon perusteluissa mainitaan mm. Eschen väsymätön pyrkimys määritellä sekä taiteen tehtävät että sen olemus yhä uudelleen. Esche työskentelee Eindhovenissa Alankomaissa sijaitsevan Van Abbe -museon johtajana.

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.