Skip to content

- Dataskyddsdeklaration -

EU:s dataskyddsförordning 2016/679

ARS FENNICA-stiftelsens dataskyddsdeklaration beskriver hur  stiftelsen behandlar de register stiftelsen ansvarar för, vilka omfattar nominerade till priset och experter, kontaktuppgifter samt evenemangens deltagarlistor.

Registeransvarig

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr
Eriksgatan 28, 5 vån, 00180 Helsingfors

Kontaktperson

Verksamhetsledare Camilla Granbacka
info@arsfennica.fi 
+358 44 308 7931

Syftet med personuppgiftsbehandlingen, dvs. registrens användningsändamål, och den lagliga grunden

 1. Register över nominerade till priset och experter
  Används för inrapportering av nominerade och experter, för uppföljning av kostnadsersättningar och utbetalningar av priserna, för anmälan till myndigheter samt för statistik och forskning.
 2. Kontaktuppgiftsregister
  Används för att informera om stiftelsens verksamhet, priserna och de nominerade samt för att hålla kontakt med intressegrupper.
 3. Deltagarlistor till evenemangen
  Används för evenemangsarrangemang och deltagarnas nätverkande. Den lagliga grunden för behandlingen är ett berättigat intresse. Personuppgiftsbehandlingen sker för att möjliggöra syftet med stiftelsens verksamhet.

Registrens datainnehåll

 1. Register över nominerade till priset och experter
  Grundläggande uppgifter (såsom namn, kontaktuppgifter, födelseår / personbeteckning / FO-nummer samt presentations- och biografiskt material.
 1. Kontaktuppgiftsregister
  Personens namn, yrkestitel, organisation, e-postadress, språk, i vissa fall även postadress, telefonnummer och webbplatsadress.
 1. Deltagarlistor till evenemangen
  Personens namn, yrkestitel, organisation, e-postadress, språk, i vissa fall även postadress och telefonnummer.

Normala datakällor

 1. Register över nominerade till priset och experter
  Uppgifterna erhålls av de nominerade och experterna, och i fråga om tidigare prisutdelningar ur stiftelsens arkiv.
 1. Kontaktuppgiftsregister
  Stiftelsens pristagare och experter registreras i registret. Stiftelsen registrerar också själv personer bland de intressegrupper som ingår i kretsen för stiftelsens verksamhet och som man vill informera om stiftelsens prisutdelningar och verksamhet. Uppgifterna erhålls från personen själv till exempel vid ett möte, från visitkort och e-postmeddelanden. Vidare erhålls uppgifter ur tidningar, publikationer, allmänt tillgängliga internetkällor, från externa tjänsteleverantörer och motsvarande register och källor, från kollegor samt vid möten med representanter för branschen.
 1. Deltagarlistor till evenemangen
  Uppgifterna erhålls från evenemangsdeltagarna själva i samband med anmälan.

Principer för behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för Ars Fennicas verksamhet och på samma sätt använder vi uppgifterna bara för de ändamål som är nödvändiga och lagen tillåter. Vi informerar de personer som har registrerat sig om insamlingen av personuppgifter på det sätt som förordningen kräver.

Ars Fennica kan lämna ut personuppgifter för motiverade ändamål i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifter om nominerade, experter och samarbetspartner kan lämnas ut till parter som ingår i följande grupper:

 • Tjänsteleverantörer som deltar i arbetet med vår webbplats och utförandet av våra tjänster.
 • Myndigheter, i de fall då lagen, stiftelsens intresse eller tredje parts berättigade intresse kräver det.
 • Våra samarbetspartner för marknadsföringsändamål. Med Ars Fennicas samarbetspartner                   avses avtalspartner, intressegrupper och andra aktörer inom kulturbranschen med vilka vi samarbetar eller strävar efter att samarbeta.

Deltagarlistor till evenemangen kan lämnas ut till de leverantörer som deltar i utförandet av tjänsterna samt till samarbetsparter.

Stiftelsen strävar efter att på eget initiativ hålla de personuppgifter som innehas uppdaterade och ta bort personuppgifter inom rimlig tid när vi inte längre har rätt att behandla dem i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning eller anledning att behandla dem, såsom skyldighet enligt lagen, den registrerade personens samtycke, den registeransvarigas berättigade intresse eller avtal.

Granskningsrätt och rätt att kräva att uppgifter korrigeras

Den registrerade personen har rätt att kontrollera uppgifter som rör henne eller honom.

Den registrerade personen kan och rikta en begäran om granskning till den person på stiftelsen som ansvarar för registret.

Den registrerade personen har rätt att kräva att den som ansvarar för registret tar bort eller korrigerar felaktiga uppgifter.

Vidare har den registrerade personen rätt att begränsa och motsätta sig behandlingen av de uppgifter som rör henne eller honom.

Datum för upprättande: 24.10.2018

Ehdokkaat

Lue lisää tämän vuoden ehdokkaista.

Palkitut

Katso kaikki palkitut taiteilijat.

Julkaisut

Tutustu vuosittaisiin katalogeihimme.